Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Hjortsberg, Daniel

 Den Silfiverpenning att bara på bröstet, som Kongl. Pacriotlsta Sällstapet för oländig marks uppodling, stenmurars samt en ansenlig fruktträgards anläggning, förärat Trägardsmästaren Carl Seger i lännäs Församling af Örebro Län, tillika med en silverbägare, gifwen af äqarinnan till Segersjö Friherrinnan Cederhjelm, född Tigerhjelm, till bewis af den uppmärksamhet hon fästat »vid Segers filt, och till uppmuntran för hennes öfrige underhafwande att följa ett så berömwärdt efterdöme! blefwo på Landshöfdingens och Hofinarstaltens Sal. Löfwenstölds anmodan, efter slutad Gudstjenst i Lännäs Kyrka den sjette Söndagen efter Trinitatis förl. år, af Församlingens Pastor, Magistern och Kyrkoherden Daniel Hjortsberg, att nämnde Seger öfwerlemnade med ett för tillfället lämpadt tal; hwarefter afsjöngos 12 och 13 vers. af Psalmen N:o 377. Sedermera kallades Seger med sine närmaste anhörige till middagsmåltid på Segersjö, i sällskap med ortens förnämsta Adel och Ståndspersoner samt Församlingens Presterstap.

Ur Inrikes tidningar 1805 6/2