Your Company
Start Gårdar och Torp Historia Handelsbodar Företag Skolor Personer Länkar Kontakt

 

 

Lager & Sand

 

Låg i Rud se Gerhard Sand  Koordinater 59.137765, 15.713550

 

lager och sand 1

 

En god exponent för landsbygdens småföretagare är byggnads varu-firman Lager & Sand vid Nivsand öster om Hampetorp i Askers kommun. Företaget bildades för närmare 20 år sedan. Bensinbristen under andra världskriget orsakade stor efterfrågan på kol till gengasdrivna fordon. En kolugn byggdes och firman Lager & Sand registrerades. Släkten Lager var representerad i bolaget av fyra bröder.

 

Försäljningen av gengaskol blev avsevärd och omfattade stora delar av Östernärke och västra Södermanland. När freden kom, var gengasperiodens saga all, kolugnen avvecklades och en sågverksrörelse etablerades. Denna utvecklades genom åren och i dag utgör monteringsfärdiga sommarstugor ett tacksamt försäljningsobjekt. Under fjolåret ombildades bolaget och numera representeras släkten Lager endast av två

man. Det är far och son, hr Sigvard och Rolf Lager. Chef för Lager & Sands byggnadssaffär AB är hr Gerhard Sand.

 

STORMFÄLLNING GAV TIMMER

— Gengaskokningen gav oss vår första sågbänk, säger hr Sand, när han erinrar sig krigsårens besvärligheter. I början blev verksamheten av mindre omfattning. Efter några år uppgick kapaciteten till cirka 5.000 timmer.

Stormfällningar gav naturligtvis produktionstoppar. En säsong t. ex. sågades vid Nivsand betydligt över 10.000 timmer. Virkesförsäljningen omfattade såväl Närke som Södermanland. Dessutom gick stora partier på export.

På senare år har driften vid företaget lagts om såtillvida, att platsförsäljningssortiment omfattar huvudparten av produktionen. Byggnadsfirmor är största kunderna och sornmarstuguägare på Vinön och utmed Hjämlarstranden utgör en betydande kundkrets.

MONTERINGSFÄRDIGA STUGOR

På senare år har bolagsmedlemmarna planerat utvidgning av verksamheten. .. Ritningar och kostnadsberäkningar upprättades för tillverkning av monteringsfärdiga sommarstugor. Olika typer färdigställdes innan man slutligen fann den lämpligaste modellen.

Hrr Lager och Sand anade allmänhetens intresse för dylika fritidsbostäder och beslutade sätta igång med den nya tillverkningen. I början av innevarande är hade hr Sand ritningar klara för två storlekar, båda vinterbonade med ytterbeklädnad av stockpanel.

Sommarstugorna intresserade allmänheten, säger hr Lager, utförandet i stockpanel blev omtyckt och vi fick flera beställningar. Ytmåtten för de två typerna är 13 resp. 16 kvm.

Stugorna har en tilltalande exteriör. Inredningen av pentry och rum utformas individuellt alltefter kundens önskemal. För närvarande har vi ett flertal beställningar och försäljningen i fortsättningen kommer att omfatta mellan-Svenge. Denna typ av sommarstugor är i viss man en nyhet på marknaden. Tidigare; har det varit svårt att få fram ett monteringsfärdigt hus med beklädnad av stockpanel. Konstruktionen möjliggör emellertid detta byggnadssätt och i framtiden kommer vi att satsa på tillverkningen av dessa fritidsstugor.

 

LASTNINGEN

Ur transportsynpunkt kan själva lastningen av de monteringsfärdiga stugorna vara nog sa besvärlig. Lager & Sand har löst problemet genom att i en stor grop schakta undan jordmassorna. Denna är så planerad, att den rymmer stora lastbilar. Fordonens flak är i nivå med marken och husen skjuts sedan på lastbilen med hjälp av trärullar. Lastningen tar därigenom ej längre tid än en halv timma.

Arbetskraftsproblem har vi inga, påpekar hr Sand. Vi är ju tre delägare inom bolaget som jobbar, varför de anställdas antal endast uppgår till tre man. Under toppsäsongen anställs två man extra. Trots landsbygdens fortlöpande avfolkning är företaget utvecklingsbalt. Med radande goda konjunkturer kommer södra Hjälmarstranden i framtiden att få stora fritidsområden projekterade.

 

SOMMARSTUGUOMRÅDE I HAMPETORP

Öster om Hampetorp. södor om idrottsplatsen planerar firman Lager & Sand att uppföra ett flera sommarbostäder. Till att börja m kommer endast fyra tomter att i byggas. Stugorna färdigställs för hyrning. Projektet kommer sedemera att utvidgas.

— Redan för två år sedan avslog byggnadsnämnden var ansökan, säger hr Sand. Motiveringen var byggnadsplan skulle upprättas, nu har ett arkitektkontor i Örebro efter undersökning lämnat ett utlåtande, vari framhålls att området är lämpligt för sommarstugubebyggelse Goda markförhållanden gör att 0mrådet lämpar sig för dylik byggnation.

På grund härav anses avvägning av det aktuella tomtområdet ej vara nödvändig. Med stöd av utlåtandet kommer företaget att ånyo till byggnadsnämnden ingå med ansökan. Denna gång hoppas vi, att nämndens beslut blir positivt för oss.

Får vi klarsignal av myndigheterna kommer tomterna att bebyggas redan nästa år. Det aktuella området har en areal av närmare tunnland. Kommer vi väl igång i planeringen och byggnationen finns i framtiden stora förutsättningar fritidsområdet kan byggas ut betydligt menar hr Sand.

 

lager och sand 2

 

lager och sand 3

 

Fritidsstugor från Lännäs blev schlager riket runt

 

För tjugofem år sedan startade Gerhard Lager och Sigvard Sand ett sågverk vid Lännäs ett stenkast från Hjälmarvågen. Då täkte man inte på fritidsstugor, kriget hade nyligen upphört i Europa och det svenska välståndet var inte särskilt imponerande. Sågverksägarna vid Lännäs gick in för trävaruförsäljning och det lilla förertaget växte år från år. För fem år sedan –1962- satte man igång med att tillverka fritidsstugor och det blev den verkliga schlagern. Nu levererar man sommarhus till praktiskt taget hela landet – Norrland undantaget.

En av ägarna Rolf Lager, säger: Vi är prisbilligast i landet och vårt motto har varit: ingen affär är avslutad förrän kunden är nöjd och belåten. Man har genom åren fått hundratals tackbrev för stugorna och inte en enda reklamation. VI satsar på kvaliteten, eftersom vi tror att det just är den som blir utslagsgivande i framtiden. Varenda brädbit är hyvlad och jämn i stugorna. köksinredning, fönster, dörrar finns å plats när stugorna levereras till sommartomten, • Kunden bestämmer Lager o Sand i Lännäs är än idag ett relativt litet företag med tre anställda, men man arbetar helt efter kvalitetsprinciper och för en framsynt och klok politik för att mötat konkurrensen, For konkurrensen på fritidshusfronten är stor! Det stugor av skilda typer och priser på marknaden, Man tillverkar vid Lager o Sand hus för alla ändamål: från uthus till vräkiga sommarvillor med många rum. Arbetsschemat upptar hus från 12 kvm till 70—8O kvm och hela tiden är det kunden som bestämmer var fönster och dörrar : skall sitta och vilken inredning stugan slutligen skall förses med. — Det är en servicesak, säger Rolf Lager. Och det tar vi inget extra för. — Har de låga virkespriserna inverkat något på rörelsens expansion? — Både ja och nej. Det är riktigt att virkespriserna gått ned. men å andra sidan har bl. a. rockwoolen och andra tätnings- och isolerings-material gått i höjden vilket också är fallet med dörrar och fönster.

 

Paketpriser

s k. "paketpriser". I priset ingår transport av stugan till önskad plats — inom en radie av 8—10 mil från monteringsplatsen — köksinredning och omsen är också inbakad 1 priset. För en 27 kvm:s stuga — vilken är den i särklass populäraste modellen — får man i dag betala 7.800 kronor. — Många som kommer och tittar tror att husen ligger uppåt 12.000— 15.000 kronor. Jag tror det är en oförståndig politik att "tjäna en hacka på varje hus". Man får se det hela på lite längre sikt Till dags dato har vi säkert levererat omkring 150 fritidsstugor. Ost- och västkustens soldyrkare är pigga på stugorna, praktiskt taget hela landet — frånsett norrlandskust Vi har därför "kört med de redan Lager o Sand har " är vårt arbetsfält — Askers kommun har viset sig mycket oförstående för vår verksam- ljusna — och sinkat våra utbyggnadsplaner. Det var meningen att den utbyggnad vi räknat med att göra skulle ha stått klar i dag. om inte kommunen nekat oss byggnads- och igångsättningstillståndnd

 

• Bygger till hösten

Kommunen avsåg att förvandla sågverksområdet till ett fritidsområde och självfallet reagerade vi mot den inställningen — eftersom vi "bott här" i drygt 25 år. Nu har de gett med sig litet och lovat oss få börja bygga till hösten. I första etappen skall en länga om 9x20 meter uppföras. I ett skede undrade kommunens representanter om vi inte hade lust att flytta till Odensbacken. men då sa vi ifrån på skarpen, slutar Rolf Lager

L SÅHRENDAL

Rud-Saagen.jpg

Idag finns inte ens denna del kvar